Učebnica SUPER BEE 1

KLIK pre zväčšenie

Učebnica Super Bee 1  pomôže jej najmenším študentom vybudovať zdravé základy anglického jazyka a to pomocou atraktívnych a  hravých tém, ktorými Vás prevedú hlavné postavičky tejto knihy – naša včielka Super Bee, dievčatko Ellie a jej kamarát Tom.

Pestrá slovná zásoba – čísla, farby, hračky, zvieratá, jedlo, prídavné mená, slovesá a pod. pospájané do základných gramatických fráz, veľa posluchových aktivít a 17 piesní, by malo umožniť, aby žiačik na konci roka mohol porozumieť základným otázkam týkajúcich sa jeho osoby a vedel na nich aj sebavedomo odpovedať.

Pre koho je určená:

 • najmä 6-7 ročným deťom. Pri zostavovaní učebnice sme mali na zreteli najmä ich záujmy a schopnosti (mentálne, motorické a hlasové), ako aj nároky učiteľa na rozsah učiva a počet hodín, ktoré má k dispozícií pre žiakov prvého ročníka ZŠ,
 • všetkým ostatným, ktorí sa chcú s chuťou pustiť do osvojenia si anglického jazyka, dnes už tak nevyhnutného v súčasnom prepojenom svete.

Pod galériou ukážok si môžete prečítať: ako je rozplánovaná učebnica, ako je rozplánovaná hodina, prečo je Teacher – friendly ….

Ukážka z lekcie  1 + piesne Hello!:    KLIK pre zväčšenie obrázka

Ukážka z lekcie 3 + piesne My Favourite Colour:    KLIK pre zväčšenie obrázka

Ukážka z lekcie 4 + piesne I Love My Family:    KLIK pre zväčšenie obrázka

Ukážka z lekcie 5 + piesne My Party:    KLIK pre zväčšenie obrázka

Ukážka z lekcie 7 + piesne My Farm:    KLIK pre zväčšenie obrázka

 

Ukážka celej lekcie 2

Ako je rozplánovaná kniha:

 • učebnica pozostáva z 8 základných lekcií rozdelených na 3 samostatné časti s jednotným, spoločným motívom.  9 lekcia je záverečným zhrnutím celoročného učiva a to v podobe „Review“ testu, „All about me“ a „Board game“ – obrázkovej hry pre dvojicu,
 • každá časť lekcie je rozpracovaná na jednej dvojstránke s novou slovnou zásobou a zväčša aj jednou kľúčovou frázou či otázkou                s viacerými možnými odpoveďami,
 • po každej druhej lekcii je zaradené „Review“ – opakovanie prebratých lekcií,
 • na záver knihy nájdete celé znenie piesni ako aj anglicko-slovenský slovníček.

Ako je rozplánovaná hodina:

 • jednej vyučovacej hodine zodpovedá, spravidla, jedna dvojstránka v učebnici,
 • na vrchnej vlnovke dvojstránky nájdete nové slovíčka aj s anglickým výrazom,
 • nové slová a výrazy sú zrozumiteľne a pomaly nahovorené Angličanmi. Žiaci ich počúvajú  a hneď aj opakujú,
 • slovnú zásobu si potom  precvičujú cez nasledujúci CD track tým, že nové slovíčka ukazujú na hlavnom obrázku. Ak centrálny obrázok odráža určitý dej – príbeh, potom k nemu prislúcha aj dialóg, nahovorený taktiež jasne a v primeranej rýchlosti,
 • takmer na každú dvojstránku pripadá jedna pieseň, cez ktorú si žiaci automatizujú novú frázu a určitú časť novej slovnej zásoby ako aj opakujú predošlé výrazy a slová,
 • v následných cvičeniach  majú žiaci možnosť aplikovať  nové vedomosti a to  v posluchových aktivitách, komixoch či v rôznych rébusoch,
 • v cvičeniach typu „About me“ sa žiaci učia využívať angličtinu už priamo v praxi a to tým, že sa učia rozprávať o sebe – prezentovať svoju osobnosť a schopnosti ako aj vyjadrovať svoje pocity a preferencie.

Teacher – friendly:

 • snažili sme sa naplánovať a rozdeliť nové slovíčka a gramatické frázy tak, aby bola vyplnená celá hodina a to rovnomerne počas celého roka,
 • bolo pre nás prioritou zakomponovať primerané množstvo aktivít, v ktorých si žiaci môžu viacnásobne precvičiť novú učebnú látku. Veríme, že tak bude môcť učiteľ plynulo prechádzať vyučovacími hodinami a to bez nutnosti  zháňať a kopírovať iné doplnkové materiály a cvičenia,
 • Teacher`s book – v metodickej príručke nájdete okrem štruktúrovanej hodiny:  rôzne zaujímavé vyučovacie tipy (používať  či nepoužívať materinský jazyk na hodine angličtiny …),  tzv. classroom language – teda anglické frázy, ktoré môžete využiť na hodine angličtiny, nápady na hry, kedy si deti vďaka svojej prirodzenej súťaživosti upevňujú získané vedomosti a gramatické okienko vysvetlené jednoducho a v slovenskom jazyku.

Pupil – friendly:

 • žiaci sa nové slovíčka a frázy učia aj cez aktivity, ktoré tak milujú – hru, zábavu, spievanie a tancovanie. K tomu slúži až 17 moderných, melodických a rytmických piesni. Sú naspievané anglickým koncertným hudobníkom a spevákom Jamesom Evansom. Keďže sú pekné a chytľavé, deti si ich s veľkou pravdepodobnosťou budú spievať aj v domácom prostredí, týmto sa anglický jazyk, pevne dúfame, stane prirodzenou súčasťou ich života,
 • pri komponovaní piesni bol braný ohľad na hlasový rozsah 6-7 ročných detí, teda, aby si piesne mohli aj prakticky spievať,
 • TPR (total physical response). Mnohé z piesni sa dajú odprezentovať aj zapojením pohybu, pokrykov a pod., napr.: (stand up, ….. sing like a parrot ….. blue – touch something blue,…. my face – my happy face a iné). Tým sa môžu aj menej pokročilí žiaci plnohodnotne zapojiť do gestikulácie, pohybu a tým aj do učenia bez pocitu, že by niečo nezvládali,
 • aby  novonadobudnuté vedomosti neostali v izolácií a zabudnuté, nájdu ich žiaci v pravidelných „Review“ stránkach ako aj v následných dialógoch a cvičeniach popri novej látke,
 • rôzne zvieratká, dinosaury, fantastické bytosti, monsterky, party atď. sú zaujímavé témy, ktoré prirodzene upútajú ich detskú pozornosť,
 • počet strán sme optimalizovali na 64. Chceli sme, aby bola učebnica čo najľahšia a nepridávala ďalšie zbytočné deká do preťaženej tašky prváčika.

Parent – friendly:

 • tzv. Bzzzz okienko obsahuje základnú frázu z danej hodiny preloženú do slovenského jazyka,
 • anglicko – slovenský slovníček aj s výslovnosťou je situovaný na konci knihy,
 • cena je o viac ako polovicu nižšia oproti konkurenčným zahraničným titulom, pričom nezaostáva v kvalite od nápadu až po prevedenie.

Slovak – friendly:

 • sociálny faktor: náklady na autorov, spolupracovníkov, tlač kníh a iné prevádzkovo výrobné náklady sa realizujú v rámci Slovenska,
 • lokálne reálie: učebný materiál sa snažíme vo veľkej miere zosúladiť s obdobím, v ktorom sa preberá daná látka. Preto sa Vianoce vyučujú v 4. lekcii, letné oblečenie nájdete v lekcii, ktorá pripadá na máj. Taktiež výber zvieratiek, jedál, či toho, čo nájdeme v záhradke je prispôsobené vnímaniu slovenského žiačika.